Information policy

Information policy for Sweden Natural Assets (publ) (”SNA”)

Introduction
Denna informationspolicy syftar till att säkerställa en god kvalitet på såväl intern som extern information. Policyn har godkänts av Sweden Natural Assets AB styrelse 2015-09-23. Policyn publiceras på bolagets webbplats, www.swedennaturalassets.se, under rubriken ”Bolagsstyrning”.

This information policy aims to ensure quality internal and external information. Sweden Natural Assets AB’s board approved the policy on September 23, 2015.

1. Basic Principles
Sweden Natural Assets AB intends to comply with the listing agreements entered into between the company and the stock exchange and the applicable stock exchange and securities legislation, other laws and regulations for limited companies in Sweden.

Sweden Natural Assets AB will submit fast, accurate, relevant, accessible and reliable information to the capital market and promote an open dialogue with market participants regarding Sweden Natural Assets AB historical development and future prospects, business development and growth opportunities, all within the framework of applicable stock exchange rules and laws. The goal will always be to design information so that is understandable to the recipient while also meeting equity and financial market requirements. Sweden Natural Assets AB does not provide any forecasts regarding future financial performances.

2. Responsibilities and Spokespersons
CEO/President of Texas Onshore AB is ultimately responsible for Sweden Natural Assets AB communication with the capital market. The Sweden Natural Assets AB board is formally responsible for the interim financial statements and annual accounts.

Communication with the capital market is conducted at Sweden Natural Assets AB, exclusively at the group level, unless the president decides otherwise. The CFO is responsible for providing the CEO and board with accurate and relevant information about the financial position and performance of Sweden Natural Assets AB.

The CEO is responsible for ensuring that relevant information is distributed to the capital market and other stakeholders (e.g., media, authorities, opinion leaders and Sweden Natural Assets AB employees). CEO’s Sweden Natural Assets AB group overall and principal spokesperson. Employees who are contacted by analysts, investors or the media on issues affecting the capital market should contact the CEO before releasing information.

3. Guidelines for contacts with the capital market
Information on all events that could affect the market price of Sweden Natural Assets AB, according to the listing agreement, must be immediately communicated to the FSA and exchange in Stockholm, and immediately thereafter posted on the website of Sweden Natural Assets AB, www.swedennaturalassets.se, and made available to the public through the media. All price sensitive information is handled confidentially before publication and may not be disclosed to analysts, journalists or other individuals or groups if it is not simultaneously published.

3.1 Annual Report
The CEO has overall responsibility for developing financial statements, annual reports and other financial information. Sweden Natural Assets AB board must approve the annual report. It is published in its entirety only in Swedish and published on the Sweden Natural Assets AB’s website. Printed annual reports are distributed to shareholders upon request.

3.2 Other Financial Reports
Interim reports and financial statement are prepared by the CFO, established by the CEO and then approved by the Sweden Natural Assets AB board. Interim reports and financial statements are published in Swedish and in accordance with stock exchange regulations.

3.3 Press Releases
Press releases related to the capital market include the interim and year-end report, the invitation to the annual general meeting and extraordinary general meetings, excerpts from the most important decisions at the meeting, acquisitions and divestments, new senior executives and major new business wins. Any event that may affect the valuation of Texas Onshore shares will be published immediately as described above.

3.4 Kapitalmarknadsträffar, analytiker- och investerarmöten
Eventuella kapitalmarknadsträffar för analytiker, investerare och media arrangeras av Investor Relations-funktionen. Övriga analytiker- och investerarmöten anordnas dels i samband med publicering av delårsrapporter och dels efter önskemål från marknaden. Vid dessa möten deltar normalt VD. Inga möten arrangeras under så kallad ”tyst period”, se nedan. Den information som lämnas vid möten med kapitalmarknadens aktörer baseras på publicerade finansiella rapporter samt generell information om Sweden Natural Assets AB och branschens utveckling. Material som lämnas får inte innehålla ny information som kan påverka värderingen av Sweden Natural Assets AB. Skulle det av misstag lämnas kurspåverkande information i samband med möte med kapitalmarknadens aktörer, t ex såsom svar på en oväntad fråga, skall ett pressmeddelande omedelbart gå ut.

3.5 Webbplats
Enligt Finansinspektionens regler skall pressmeddelanden och rapporter läggas ut på bolagetswebbplats snarast möjligt efter offentliggörandet. All offentliggjord information till aktiemarknaden skall finnas tillgänglig på webbplatsen minst tre år tillbaka i tiden. Alla pressmeddelanden som berör kapitalmarknaden publiceras på Sweden Natural Assets AB webbplats www.swedennaturalassets.se, även de som inte medför informationsplikt till börsen. VD ansvarar för att pressmeddelanden, delårsrapporter, bokslutskommuniké, årsredovisning och bolagsordning publiceras på webbplatsen.

3.6 Årsstämma och extra bolagsstämmor
Årsstämman och eventuella extra bolagsstämmor Sweden Natural Assets AB högsta beslutande organ, där ägarna gemensamt beslutar om viktiga frågor för Sweden Natural Assets AB. Datum för stämman skall anges i god tid, dock senast i bokslutskommunikén; för extra bolagsstämma helst sex men senast fyra veckor före stämman. Hela kallelsen till stämma, både extra och årsstämma, skall offentliggöras med ett pressmeddelande enligt bolagsordningen. VD ansvarar för att kallelsen till årsstämma och extra bolagsstämma skickas ut enligtovanstående samt för övrig planering och genomförande av stämman.

4. Information till medarbetare och partner
Mellan delårsrapporterna får information till medarbetare om den finansiella utvecklingen endast lämnas till ett begränsat antal personer. Information om Sweden Natural Assets AB resultat på aggregerad nivå lämnas till alla medarbetare i samband med att den offentliggörs. VD är ansvarig för att loggbok förs över hur kursdrivande information ges i företaget (vilka medarbetare som får tillgång till specifik information och vid vilken tidpunkt).

Alla Sweden Natural Assets AB medarbetare har att följa interna sekretesskrav för att förhindra spridning av icke offentliggjord kurspåverkande information. Anställda med tillgång till icke offentliggjord information av relevans för kapitalmarknaden påminns regelbundet om vikten av att denna information inte sprids, enligt gällande lagstiftning för personer med insynsställning. – Alla anställda som kan ha tillgång till icke offentliggjord kurspåverkande information skall minst en gång om året påminnas om hur viktigt det är att de inte sprider denna information.

– Sekretessavtal skall upprättas för externa konsulter och samarbetspartner som har tillgång till icke-offentliggjord kurspåverkande information.
– Årsbokslut och delårsbokslut skall offentliggöras så snart som möjligt. När en väsentlig företagshändelse är nära förestående, eller om sådan kan antas kunna inträffa, bör ett pressmeddelande, dokument eller annat yttrande finnas förberett för att, vid behov, snabbt kunna offentliggöras.

5. Tyst period
Sweden Natural Assets AB arrangerar inte några möten med media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden från finansiellt kvartals slut till publiceringen av motsvarande delårsrapport. Under den tysta perioden görs inga kommentarer angående Texas Onshores ekonomiska utveckling, och endast frågor av generisk karaktär hanteras externt under denna period.

6. Informationsläckage och rykten
VD bevakar informationsläckor och händelser som kan leda till informationsläckor samt övervakar regelbundet uttalanden om Sweden Natural Assets AB i media och på internet.

Sweden Natural Assets AB kommenterar normalt inte rykten eller spekulationer om företaget. VD bedömer vilka eventuella åtgärder som skall vidtas i händelse av eller för att förhindra uppkomst av informationsläckage, och avgör om pressmeddelanden skall sändas ut i de fall rykten orsakat kursrörelser, eller om Finansinspektionen eller Börsen efterfrågar ett klargörande.

Sweden Natural Assets AB policy är att inte lämna resultatprognoser. Skulle Sweden Natural Assets AB finna att marknadens egna prognoser är orealistiska skall bolaget säkerställa att marknaden inte missuppfattat den information bolaget lämnat i delårsrapporter etc. I allvarligare fall bör i så fall en omedelbar korrigering ske i form av ett pressmeddelande. I mindre allvarliga fall kan korrigeringen göras i nästa rapport.

7. Kriskommunikation
Vid en allvarlig händelse (kris) som kan påverka Sweden Natural Assets AB information till kapitalmarknaden fungerar ledningsgruppen som krisledningsgrupp. I sådana fall skall ledningsgruppen och eventuellt andra berörda hantera informationsgivningen till marknaden.

8. Förhandlingar om företagsköp och försäljningar

Vid förhandlingar om företagsköp/försäljningar skall inte fler personer än nödvändligt informeras. Dessa bör underteckna en tystnadsförbindelse i den mån detta inte tillgodoses genom deras anställningsavtal. Vid eventuella företagsförvärv eller liknande skall börsreglernas krav på loggbok tillgodoses. VD ansvarar för att detta sker.

9. Insynspersoner

Alla Sweden Natural Assets AB medarbetare skall följa de sekretesskrav som finns avseende informationsgivning och utlämnande av icke-offentliggjord information samt följa de regler som reglerar och begränsar handel med värdepapper.
Sweden Natural Assets AB har i enlighet med gällande lagstiftning definierat de personer som är anmälningspliktiga insynspersoner. Dessa är Sweden Natural Assets AB styrelse, ledningsgrupp, revisor och andra ledande befattningshavare, som regelbundet får tillgång till information som inte är offentligt tillgänglig.

VD ansvarar för att uppdatera registret över insynspersoner och meddela Finansinspektionen eventuella ändringar. En lista över registrerade insynspersoner skall finnas tillgänglig på Sweden Natural Assets AB webbplats. Alla insynspersoner måste också, enligt lag, meddela Finansinspektionen sina respektive innehav och förändringar av Sweden Natural Assets AB-aktier senast fem dagar efter transaktionen. Anmälningsskyldigheten gäller även närståendes aktieinnehav, såsom make, sambo, omyndiga barn och andra närstående juridiska personer.

——————————————

Denna informationspolicy godkändes av Sweden Natural Assets AB:s 2015-09-23 och publicerades därefter på www.swedennaturalassets.se. Policyn skall revideras vid behov, dock minst en gång årligen.
Bolagets ledningsgrupp består av Thord Lernesjö, Björn Willysson, Ron Evans och Jeff Uecker.